Ważne informacje

O ile inaczej nie wynika z poniższych postanowień, niniejszy serwis internetowy przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców Rzeczpospolitej Polskiej lub przebywających na jej terytorium. Treści zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie są przeznaczone dla jakichkolwiek osób podlegających systemom prawnym, w ramach których sporządzający informacje nie mają prawa do ich przekazywania.

O ile nic innego wyraźnie nie wynika z informacji zawartych w niniejszym serwisie internetowym, zawartość niniejszego serwisu internetowego jest udostępniana przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) lub podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Franklin Templeton Investments, której członkiem jest Towarzystwo.

O ile nie zaznaczono wyraźnie inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym serwisie internetowym są źródła własne Towarzystwa lub podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Franklin Templeton Investments. Co do zasady, informacje zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym są aktualne na dzień ich sporządzenia. Towarzystwo dokłada należytej staranności, aby informacje były aktualne i dokonuje okresowo ich aktualizacji, jednakże nie jest w stanie zapewnić, że w każdym czasie informacje te będą aktualne.

Towarzystwo dokłada należytej staranności, aby zagwarantować, iż informacje przedstawione w niniejszym serwisie internetowym są dokładne w chwili ich opracowania. Towarzystwo nie może jednak zagwarantować, ani zapewnić co do precyzyjności czy wyczerpującego charakteru tychże informacji. W związku z tym, Towarzystwo, ani podmioty z grupy kapitałowej Franklin Templeton Investments, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednio, lub pośrednio spowodowane wykorzystaniem jakiejkolwiek części prezentowanych tu informacji.

Informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym, o ile inaczej wyraźnie nie zastrzeżono, nie stanowią jakiejkolwiek porady, w szczególności prawnej, podatkowej, finansowej ani inwestycyjnej. W szczególności, informacje W szczególności, informacje nie powinny być traktowana jako: (i) rekomendacja wydawana w ramach usług doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani jako (ii) analiza inwestycyjna, analiza finansowa ani inna rekomendacja o charakterze ogólnym dotycząca transakcji w zakresie instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani jako (iii) rekomendacja dotycząca instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Informacje zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym, o ile inaczej wyraźnie nie zastrzeżono, nie stanowią również oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejszy serwis internetowy może zawierać łącza do innych witryn internetowych, pozostających poza kontrolą Towarzystwa i podmiotów z grupy kapitałowej Franklin Templeton Investments. W tym zakresie, ani Towarzystwo, ani podmioty z grupy kapitałowej Franklin Templeton Investments nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, serwisy, usługi, bądź materiały udostępniane lub oferowane za pośrednictwem jakiejkolwiek witryny dostępnej za pośrednictwem takich łączy, zawartych w niniejszym serwisie internetowym.

Uzyskując dostęp do niniejszego serwisu internetowego, klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje udostępniane za pośrednictwem sieci internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

W pewnej części, niniejszy serwis internetowy dotyczy Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). Fundusz został utworzony i jest zarządzany przez Towarzystwo.

Jednostki uczestnictwa Funduszu mogą być oferowane i zbywane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Towarzystwo prowadzi działalność wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie wprowadziło jednostek uczestnictwa Funduszu do obrotu w innych jurysdykcjach niż Polska.

Fundusz nie został zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ani zgodnie z przepisami ustawy o spółkach inwestycyjnych (Investment Company Act) z roku 1940, ani też ustawy o papierach wartościowych (Securities Act) z roku 1933. Jednostki uczestnictwa Funduszu nie mogą być – bezpośrednio, ani pośrednio – oferowane, lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, na żadnym z ich terytoriów zależnych, bądź obszarów podlegających przepisom, lub jurysdykcji sądów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, ani też na rzecz mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, bądź terytoriów zależnych, czy obszarów podlegających przepisom, lub jurysdykcji sądów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, o ile nie zostały zwolnione z obowiązku rejestracji na mocy prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, stosownych ustaw, odnośnego orzeczenia, bądź odpowiedniej interpretacji. Osoby ubiegające się o nabycie tytułów uczestnictwa mogą podlegać obowiązkowi złożenia deklaracji stwierdzającej, iż nie są one podmiotami prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (zgodnie z regulacjami prospektu informacyjnego Funduszu) oraz, że nie ubiegają się o nabycie jednostek uczestnictwa w imieniu jakiejkolwiek osoby podlegającej jurysdykcji sądów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Nie można także wykluczyć, że z uwagi na przepisy prawa obowiązujące potencjalnego inwestora, inne niż prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu przez danego inwestora nie jest dozwolone. Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z przepisami prawa, które ich w tym zakresie obowiązują.

Decyzje o nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszu należy podejmować po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów, a także w ostatnim poddanym audytowi rocznym lub półrocznym sprawozdaniu finansowym, które udostępnione są w niniejszym serwisie internetowym oraz które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Towarzystwa w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa (tel.: +48 22 337 13 50, faks: +48 22 337 13 70) oraz u dystrybutorów jednostek uczestnictwa Funduszu, wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu. Prospekt informacyjny Funduszu i Kluczowe informacje dla inwestorów zawierają wszystkie wymagane prawem informacje dotyczące Funduszu, w tym opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Funduszu.

Z inwestowaniem w każdego rodzaju instrumenty finansowe oraz z zawieraniem umów związanych ze świadczeniem usług finansowych związane są określone czynniki ryzyka, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszu wiąże się z czynnikami ryzyka opisanymi w szczególności w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów. Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów, a potencjalny inwestor powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków w jednostki uczestnictwa.

Przedstawiane w niniejszym serwisie internetowym wyniki inwestycyjne Funduszu są wynikami osiągniętymi w przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych ani podobnych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego dla żadnego z wydzielonych w nim subfunduszy („Subfundusze”), ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestorzy muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Prezentowane w niniejszym serwisie internetowym wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany Subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Wartość aktywów netto Subfunduszy może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. W związku z powyższym, wartość inwestycji w jednostki uczestnictwa może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Subfundusze wydzielone w Funduszu mogą lokować ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 listopada 2015 roku (nr decyzji DFI/I/4030/12/63/13/14/15/JG). Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem jest polska Komisja Nadzoru Finansowego.

Wszelkie prawa do zarejestrowanych znaków i nazw handlowych, prawa autorskie, patenty oraz inne prawa własności intelektualnej związane z informacjami udostępnionymi w niniejszym serwisie internetowym są zastrzeżone dla Towarzystwa lub podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Franklin Templeton Investments.